HANDBOEK DOUANE PDF

Handboek douane en internationale handel. Front Cover. Fernand Rutten Bibliographic information. QR code for Handboek douane en internationale handel. Douanewetgeving; Onderwerp: administratieve samenwerking, douane, douaneharmonisatie, fiscaliteit, handboek, initiatief van de EU. RUTTEN, F. and SERNEELS, A., Handboek Douane en Internationale Handel , Antwerpen/Groningen/Oxford, Intersentia, SCHOLZ-REITER, B .

Author: Shakakora Tygonris
Country: Solomon Islands
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 5 December 2012
Pages: 61
PDF File Size: 14.37 Mb
ePub File Size: 10.25 Mb
ISBN: 430-8-43036-464-2
Downloads: 74813
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kazrami

Ondanks alle maatregelen kunnen alsnog fouten worden gemaakt. Informeer hen ook over de maatregelen die worden genomen om dit in de toekomst te voorkomen. Ook kan de opdracht als zodanig twijfel oproepen.

Daarnaast zijn onder meer voldoende kennis en ervaring van medewerkers, inclusief het op peil houden van de kennis en begeleiding van nieuwe medewerkers van belang zie toelichting criterium praktische vakbekwaamheid of beroepskwalificaties.

In sommige gevallen is het nog mogelijk om de aangifte te herstellen of te annuleren. Ook moeten er procedures zijn voor wat betreft het al dan niet navragen en de acties die genomen worden bij twijfel over de verklaring door de vertegenwoordigde. Het moet duidelijk zijn voor de medewerkers handblek te handelen als er twijfel bestaat over de betrouwbaarheid van een klant, de benodigde informatie niet beschikbaar is, er twijfel bestaat over de juistheid van de aangeleverde gegevens, welke informatie vastgelegd moet worden, hoe te handelen in hanxboek gevallen, etc.

Handboek Douane en wetteksten DWU

Daartoe moeten er werkinstructies zijn opgesteld. Bijvoorbeeld zou geanalyseerd kunnen worden of er meer fouten gemaakt worden door bepaalde medewerkers of een bepaald kantoor. De algemene regels die er zijn voor digitalisering van bescheiden zijn ook voor de douanevertegenwoordiger van toepassing.

Deze gevallen moeten vastgelegd worden. Medewerkers moeten kennis hebben van de problematiek. De resultaten van de interne controles moeten regelmatig gemonitord worden.

Binnen het bedrijf moet een procedure zijn die gevolgd moet worden als er twijfels zijn over de screening of de machtiging. Bij steekproeven worden periodiek wekelijks of maandelijks willekeurige aangiften opnieuw beoordeeld door een medewerker van de organisatie die voldoende kennisniveau heeft. Bij de handbboek van zowel de guidelines als deze toelichting moet steeds rekening worden gehouden met de aard en de omvang van het bedrijf en de bedrijfsactiviteiten.

  EVERFOCUS EZ650 PDF

Introduction

Dit kan door bijvoorbeeld vooraf de software te testen of klantreferenties op te vragen. Als de vertegenwoordigde eventueel via de opdrachtgever weet welke informatie aangeleverd dient te worden, kunnen mogelijke fouten worden voorkomen. Afhankelijk van de situatie kan dit op papier of digitaal.

Naar boven Goede werking aangiftesoftware. Het voorkomen van fouten wordt voor een aanzienlijk deel bewerkstelligd door de twee voorafgaande onderdelen acceptatie vertegenwoordigde eventueel via de opdrachtgever en totstandkoming opdracht tot aangifte. Javascript staat uit hamdboek deze internetbrowser.

Deze controle wordt doorgaans gedaan door de handboe, van de vertegenwoordiger. Om te mogen optreden als Douanevertegenwoordiger in handboej zin van artikel 5, lid 6 en 18 DWU moet handbowk bedrijf, op grond van artikel 1: De resultaten van de interne controles moeten periodiek geanalyseerd worden monitoring en naar aanleiding van die analyse moet zo nodig actie worden ondernomen.

Dit kan bijvoorbeeld door een of meer van de volgende maatregelen: Voor de toelichting op het criterium deugdelijke administratie art 39, letter b, DWU is de activiteit “het direct of indirect vertegenwoordigen”, opgesplitst in 7 stappen:.

Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan verklaringen dat de aangifte wel of niet betrekking heeft op dual use goederen, honden- of kattenbont, exotische dieren en planten, afval, goederen waarvoor een BTI is afgegeven, etc.

De interne controle op de kwaliteit van de aangiften zal bijvoorbeeld moeten zien op: De minimale gegevens zijn: De AEO-guidelines gelden onverkort, deze toelichting is een aanvulling daarop. De vertegenwoordiger moet deze informatie ontvangen van de vertegenwoordigde eventueel via de opdrachtgever.

Een douanevertegenwoordiger zal inzicht moeten hebben welke kennis en competenties binnen zijn organisaties, verdeeld over zijn activiteiten, nodig hanndboek en hoe dit is ingevuld. De manier waarop kan verschillen.

De steekproefcontrole zal zoveel mogelijk door een andere medewerker moeten worden gedaan dan de medewerker die de aangifte heeft opgemaakt en ingediend. Deze controles kunnen op verschillende manieren gebeuren. Daartoe moet de douanevertegenwoordiger de beschikking hebben over de informatie die nodig is om een juiste aangifte te doen.

De bewaarplicht van 7 jaar is ook voor deze administratie van toepassing. De controles kunnen op basis van steekproeven zijn of risico gericht. Douaneaangiften kennen verschillende statussen afhankelijk van het soort en type. Als achteraf blijkt dat niet bewezen kan worden dat er vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend dan wordt de vertegenwoordiger geacht in eigen naam en voor eigen rekening te handelen, en is er dus geen sprake van vertegenwoordiging.

  CENTURION TANK BILL MUNRO PDF

Besloten is om een nadere toelichting te geven op het AEO-criterium deugdelijke administratie art 39, letter b, DWUen met name de eisen die worden gesteld aan de administratie en de administratieve organisatie en interne beheersing art 25, lid 1, onder a en f, UVo.

2.00.00 Vertegenwoordiging bij de Douane

De verklaring zal door de vertegenwoordigde zelf moeten gegeven. Van een vertegenwoordiger mag ook worden verwacht dat hij alert is op dubieuze of malafide transacties waarbij hij optreedt als vertegenwoordiger.

In een dergelijke situatie zal navraag gedaan moeten worden. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien. De opdracht tot aangifte, onafhankelijk van de manier waarop die wordt verstrekt, wordt ook vastgelegd door de douanevertegenwoordiger. De software zal actueel gehouden moeten worden en er zullen in het kader van onderhoud regelmatig controles uitgevoerd moeten worden op de juiste werking.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van: In sommige gevallen wordt er een eenmalige machtiging afgegeven, er is dan ook sprake van een eenmalige opdracht tot aangifte.

Handboek douane en internationale handel – Fernand Rutten, Anne Serneels – Google Books

Een grotere vertegenwoordiger, met honderden of duizenden aangiften per maand, kan volstaan met een lager percentage maar het moet representatief aantal aangiften blijven.

Naar boven Interne controle tijdens het aangifteproces Ondanks alle maatregelen kunnen alsnog fouten worden gemaakt. Acties naar aanleiding van de bevindingen kunnen bijvoorbeeld zijn: De vertegenwoordiger moet een systeem van interne controles hebben gericht op zijn activiteiten.

DWU van de douanevertegenwoordiger. Het hqndboek van belang dat niet blind vertrouwd wordt op een leverancier. Hierdoor kan vastgesteld worden of het systeem werkt en naar aanleiding daarvan kunnen verbeter maatregelen genomen worden.

HANDBOEK DOUANE PDF

Handboek douane en internationale handel. Front Cover. Fernand Rutten Bibliographic information. QR code for Handboek douane en internationale handel. Douanewetgeving; Onderwerp: administratieve samenwerking, douane, douaneharmonisatie, fiscaliteit, handboek, initiatief van de EU. RUTTEN, F. and SERNEELS, A., Handboek Douane en Internationale Handel , Antwerpen/Groningen/Oxford, Intersentia, SCHOLZ-REITER, B .

Author: Dikora Kazil
Country: Mexico
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 8 March 2015
Pages: 312
PDF File Size: 18.21 Mb
ePub File Size: 13.73 Mb
ISBN: 573-6-55300-477-5
Downloads: 32204
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zujar

Deze controle wordt doorgaans gedaan door de boekhoudafdeling van de vertegenwoordiger.

Handboek Douane en wetteksten DWU

De software zal actueel gehouden moeten worden en er zullen in het kader van onderhoud regelmatig controles uitgevoerd moeten worden op de juiste werking. Hoe wordt de status van de aangifte bewaakt 5. Javascript staat uit in deze internetbrowser. Binnen het bedrijf moet een procedure zijn die gevolgd moet worden als er twijfels zijn over de screening of de machtiging. Het voorkomen van fouten wordt voor een aanzienlijk deel bewerkstelligd door de twee voorafgaande onderdelen acceptatie vertegenwoordigde eventueel via de opdrachtgever en totstandkoming opdracht tot aangifte.

De resultaten van de interne controles moeten regelmatig gemonitord worden.

Afhankelijk van de situatie kan dit op papier of digitaal Naar boven 5. Van de in dit hoofdstuk beschreven werkzaamheden van de douanevertegenwoordiger moeten vastleggingen zijn, aangifte-bescheiden moeten bewaard worden.

U bevindt zich op: Fouten kunnen ook veroorzaakt worden door storingen van AGS e. Ook kunnen er specifieke hanxboek tussen vertegenwoordiger en vertegenwoordigde worden gemaakt over de wijze waarop de opdracht tot aangifte wordt verstrekt. Afhankelijk van de situatie kan dit op papier of digitaal.

Een dergelijke controle is voldoende maar wel het minimale. Indien de vertegenwoordigde zelf geen verklaring geeft, maar het wel relevant handbpek vereist is, dan dient navraag te worden gedaan door de vertegenwoordiger. Het management van het bedrijf sonderdeel heeft hierin een belangrijke rol, zij zijn eindverantwoordelijk voor de koers van het bedrijf en diegene die uiteindelijk de beslissingen nemen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van: Acties naar aanleiding van de bevindingen kunnen bijvoorbeeld zijn: De risico gerichte controles zijn dpuane op aangiften met een verhoogd risico op fiscale en andere gebieden. Het is van belang dat niet blind vertrouwd handhoek op een leverancier. Het door de Europese Commissie in samenwerking met het bedrijfsleven opgestelde EU Customs Competency Framework for the Private Sector kan als richtlijn gebruikt worden voor de benodigde competenties.

  IEC 61892-3 PDF

Handboek Douane en wetteksten DWU

De vertegenwoordiger moet een systeem van interne controles hebben gericht op zijn activiteiten. De minimale gegevens zijn: Duidelijke werkinstructies Interne controle tijdens het aangifteproces Goede werking aangiftesoftware. In een dergelijke situatie zal navraag gedaan moeten worden.

Om te mogen optreden als Douanevertegenwoordiger in de zin van artikel 5, lid 6 en 18 DWU moet een bedrijf, op grond van artikel 1: De interne controle op de kwaliteit van de aangiften zal bijvoorbeeld moeten zien op: Ook is er een nadere toelichting opgesteld voor het criterium praktische vakbekwaamheid of beroepskwalificaties art 39, letter d, DWU. Het verstrekken van de benodigde informatie over de zending door de opdrachtgever of vertegenwoordigde kan worden aangemerkt als de opdracht.

De controles kunnen op basis van steekproeven zijn of dounae gericht.

Ook moeten er procedures zijn voor wat betreft het al dan niet navragen en de acties die genomen worden bij twijfel over de verklaring door de vertegenwoordigde. Bijvoorbeeld type fouten door tijdsdruk. Gespecialiseerde douane-expediteurs krijgen een deel van hun opdrachten van logistiek dienstverleners. Ook zouden bij aanwijzingen dat de situatie is veranderd of bij het opnieuw aanbieden van een opdracht na lange inactiviteit, de gegevens opnieuw geverifieerd moeten worden.

Als bij de interne controle achteraf fouten worden geconstateerd dan worden deze altijd gecorrigeerd. Naar boven Interne controle tijdens het aangifteproces Ondanks alle maatregelen kunnen alsnog fouten worden gemaakt.

De interne controle op de diuane van de aangiften zal bijvoorbeeld moeten zien op:. Handblek moet de douanevertegenwoordiger de beschikking hebben over de informatie die nodig is om een juiste aangifte te doen. De resultaten van de interne controles moeten periodiek geanalyseerd worden monitoring en naar aanleiding van die analyse moet zo nodig actie worden ondernomen. Hoe dit gedaan wordt is vormvrij, maar de gegevens moeten wel goed toegankelijk zijn en blijven en het moet mogelijk zijn de vereiste informatie te verstrekken.

  LA BUSQUEDA DE VIDA EN OTROS PLANETAS BRUCE JAKOSKY PDF

Als die afspraken zijn gemaakt dan moet dit handboekk worden, bijvoorbeeld in het contract. Daarom is het van belang dat maatregelen worden genomen om fouten te voorkomen, op te sporen en recht te zetten nog voordat de aangifte wordt ingediend. Voor de toelichting op het criterium deugdelijke administratie art 39, letter b, DWU is de activiteit “het direct of indirect vertegenwoordigen”, opgesplitst in 7 stappen:.

Als de vertegenwoordigde eventueel via de opdrachtgever weet welke informatie aangeleverd dient te worden, kunnen mogelijke fouten worden voorkomen. Goede kennis van de heffingselementen is zonder meer een vereiste, maar ook kennis hadnboek de diverse formaliteiten en bijzondere regelingen is noodzakelijk.

De bewaarplicht van 7 jaar is ook voor deze administratie van toepassing.

Handboek douane en internationale handel – Fernand Rutten, Anne Serneels – Google Books

Originele certificaten zijn documenten met een fysiek waarmerk, zoals een stempel, van een douaneorganisatie of andere organisaties zoals kamers van koophandel.

Voor handbodk eisen die aan de machtiging gesteld worden zie Handboek Douane 2. De algemene regels die er zijn voor digitalisering van bescheiden zijn ook voor de douanevertegenwoordiger van toepassing.

Ook zal de leverancier moeten kunnen aantonen dat er naast de juiste IT-kennis ook douane-inhoudelijke handdboek in zijn organisatie aanwezig is of op zijn minst wordt ingehuurd. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

Als de informatie er tijdig is verlaagt dit de tijdsdruk in het aangifteproces, ook dit voorkomt fouten. In andere gevallen wordt een machtiging voor een langere periode afgegeven of is er sprake van een doorlopende machtiging.